aso - 2de graad 2de jaar - Humane wetenschappen

Toelichting

In deze studierichting kan je kiezen voor 2 verschillende leerwegen wiskunde.
In leerweg 4 (LW4) krijg je 4 lesuren wiskunde, in leerweg 5 (LW5) krijg je 5 lesuren.

Gedragswetenschappen

Je bestudeert menselijk gedrag en je verkent de sociale werkelijkheid. Allereerst leer je hoe een individu functioneert en hoe de samenleving in elkaar zit. Je gaat ook na hoe mensen zélf de maatschappij waarnemen, hoe ze handelen in groep en in hun omgeving. Daarbij komen ook de conflicten aan bod in de mens zelf en tussen mensen onderling.

Je ontwikkelt je onderzoeksvaardigheden. Goed communiceren is daarbij belangrijk. Ook leer je psychologische, sociologische en culturele verschijnselen herkennen en exploreren. In het derde jaar werk je rond drie thema’s: het kind en de samenleving, de adolescentie, levenslang groeien. In het vierde jaar: interactie en gedrag, relaties, individu en organisatie.

Cultuurwetenschappen

Je gaat op zoek naar culturele verschijnselen in onze maatschappij en in andere culturen. Wat cultuur is, hoe cultuuroverdracht tot stand komt en welke rol de massamedia hierin spelen wordt het onderwerp van het derde jaar. Het vierde jaar belicht de verschillende maatschappelijke velden (economisch, politiek, levensbeschouwelijk en sociaal veld) en bekijkt kunst als onderdeel van cultuur.

Humane wetenschappen +

Het vak HW+ is een interessante aanvulling op de lessen gedrags- en cultuurwetenschappen. Tijdens dit lesuur werk je zelfstandig aan humaan-wetenschappelijke onderwerpen, je leert kritisch omgaan met informatie en je zoekt verbanden tussen de leerstof en de actualiteit.

Verdere mogelijkheden

Na een tweede graad Humane Wetenschappen is de
logische vervolgrichting in de derde graad:

  • Humane Wetenschappen

 

Lessentabel

  4de jaar
  LW4 LW5
aardrijkskunde 1
biologie 1
chemie 1
cultuurwetenschappen 2
Engels 3
expressie 1  
Frans 4
fysica 1
gedragswetenschappen 3
geschiedenis 2
HW+ 1
LO 2
Nederlands 4
wiskunde 4
  32 32 

 

 

FlaSJI: de nieuwsbrief

Hier kan je je inschrijven zodat je elke maand onze nieuwsbrief per email ontvangt.

En hier vind je de FlaSJI van mei.

SJI op Flickr

Foto's van onze activiteiten zijn te bewonderen op Flickr!

Bekijk ze hier...

Hoofdschool

Sint-Jozefsinstituut
Lucien Hendrickxlei 2B
2150 Borsbeek

03 321 53 51

Web

www.sji-borsbeek.be
info@sji-borsbeek.be

Kaart

Go to top